Dyfodol cyfryngau Cymraeg

Mae ffocws y prosiect o’r cychwyn wedi bod ar ddatblygu gwasanaeth cyfryngol annibynnol i Gymru a hynny drwy gyfrwng Saesneg. Mae’n ffaith fod y cyfryngau mwyaf dylanwadol yng Nghymru yn deillio o du allan i Gymru ag yn yr iaith fain. Mae’r golwg Prydeinig hyn ar Gymru yn creu darlun cymysglyd gyda negeseuon am addysg, y gwasanaeth iechyd a’r economi yn cael eu cyfleu fel materion sydd heb eu datganoli. Mae’r gogwydd gwleidyddol yn cael ei gyfleu fel dewis deuaidd rhwng y Ceidwadwyr a Llafur, yn wir faint tybed o fwletinau newyddion sy’n cario neges gan un blaid gydag ymateb gan y llall? Mae hyn yn fygythiad i ddemocratiaeth yng Nghymru ac yn tanseilio gwaith y cynulliad.

Felly beth am y cyfryngau yn y Gymraeg? A sut gall y cynllun hwn ddatblygu ac atgyfnerthu’r dirwedd newyddiadurol bresennol?

Mae’r BBC, ar y cyfan, yn gwasanaethu’n well yn y Gymraeg nag yn y Saesneg. Un feirniadaeth o’r BBC yng Nghymru yw’r diffyg sylw mae materion sy’n ymwneud a’r Gymraeg yn eu cael gan ochr Saesneg y BBC, yn aml bydd stori’n ymddangos yn y Gymraeg ar wefan a ffrydiau digidol BBC Cymru Fyw ond ddim yn derbyn yr un fath o sylw, os o gwbl, yn Saesneg. Mae’n hanfodol, os yr ydym am greu Cymru gynhwysol yn cyrraedd cymaint o bobol a phosib. Rhaid cofio fod nifer fawr o bobol sydd â diddordeb potensial yn faterion sy’n ymwneud a’r Gymraeg a diwylliant ddim yn deall Cymraeg, mae 60% o blant sy’n derbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn dod o gartrefi di Gymraeg. Faint o’r bobol ifanc sydd wedi derbyn eu haddysg yn y Gymraeg sy’n ymwneud a’r iaith wedi gadael yr ysgol am y tro olaf? Faint o rain sydd yn ymwybodol o BBC Cymru Fyw, Barn, Golwg, Y Cymro a Golwg360?

Mae angen creu arddull o gyfleu newyddion a gwybodaeth berthnasol ar gyfer cenhedlaeth sydd wedi troi eu cefnau ar brint ac sy’n derbyn yr hyn sy’n dylanwadu ar eu bywydau bob dydd yn ddigidol.

Her fawr y Gymraeg yw gweithredu’n fasnachol ond, ac mae’n ond enfawr, mae yna botensial i dapio mewn i’r bunt Gymraeg, hynny trwy estyn allan i’r diaspora ehangach yn ogystal â’r Gymry Cymraeg sy’n cefnogi eisoes. Bydd creu llwyfan hysbysebu fydd o fudd i fusnesau a sefydliadau Cymraeg yn flaenoriaeth.

Bydd y gwasanaeth newydd yn gweithredu’n ddwyieithog, ond nid trwy gyfieithu slafaidd, fe fyddwn yn ceisio darparu cynnwys yn yr iaith briodol i’r gynulleidfa briodol gan sicrhau fod newyddion am y Gymraeg yn cyrraedd tu hwnt i’r ffiniau traddodiadol.

Os am gefnogi’r fenter gallwch wneud drwy ymweld â’n dudalen ariannu torfol.

Liked it? Take a second to support New Media Wales on Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.