Lle mae’r Gymraeg? Where’s the Welsh?

English text below.

Un cwestiwn sy’n cael ei holi’n aml yw ein cynlluniau am y Gymraeg o fewn y gwasanaeth. Gwasanaeth cenedlaethol yn yr iaith Saesneg rydym yn ei ddatblygu ar hyn o bryd, ond mae awydd gennym gynnig gwasanaeth cynhwysfawr yn y Gymraeg yn y dyfodol.

Rhaid cofio taw sefydlu busnes newydd yr ydym yn ei ddatblygu ar hyn o bryd, un sy’n gynaliadwy ac sy’n creu elw, elw y gallwn ail fuddsoddi mewn cyflogi fwy o newyddiadurwyr ac ehangu ein gwasanaethau. Mae maint y farchnad iaith Saesneg yng Nghymru yn gwneud hyn yn bosib.

Y prif reswm am sefydlu’r fenter yw llenwi’r bwlch sy’n bodoli ar hyn o bryd yn y gofod newyddion annibynnol cenedlaethol cyfrwng Saesneg ym mhrint a digidol. Mae Golwg360 yn darparu gwasanaeth newyddion digidol ar hyn bryd, hyn fel rhan o gytundeb gwasanaeth newyddion digidol sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae angen cymorth ariannol oherwydd dyw maint y farchnad iaith Gymraeg ddim digon mawr i gynnal gwasanaeth cynhwysfawr masnachol. Mae papur newydd cenedlaethol Cymraeg, Y Cymro, yn cael ei gyhoeddi’n fisol ac mae cylchgrawn Golwg sy’n cynnwys elfennau o newyddion yn cael ei chyhoeddi’n wythnosol. Mae BBC Cymru Fyw yn cynnig gwasanaeth unigryw i Gymru yn y Gymraeg, gwasanaeth sydd ddim yn cael ei gynnig gan y BBC yn yr iaith Saesneg.

Er mwyn cynnig gwasanaeth hafal i’r un byddwn yn darparu yn Saesneg bydd angen cyflogi staff penodol i weithio ar y gwasanaeth Cymraeg. Bydd y gwasanaeth iaith Gymraeg byddwn yn datblygu yn y dyfodol yn un sydd ddim yn cyfieithu ein cynnwys Saesneg, bydd yn wasanaeth cynhwysfawr sy’n gwasanaethu’r gynulleidfa iaith Gymraeg i’r un safon a’n gwasanaeth Saesneg.

Un peth fydd yn cael sylw gan ein gwasanaeth Saesneg yw materion sy’n ymwneud a’r iaith Gymraeg. Mae’r straeon hyn, ar hyn o bryd, yn ffeindio’i hun yn anodd torri allan o’r swigen gyfryngol Cymraeg. Mae’r iaith Gymraeg yn perthyn i bawb yng Nghymru, mae 60% o blant sy’n derbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn dod o gartrefi di-gymraeg, faint o’r rhieni hyn sy’n derbyn newyddion am yr iaith ar hyn o bryd? Fe ddown ni a newyddion am yr iaith Gymraeg i gynulleidfa genedlaethol.

Bydd diwylliant a chyfryngau Cymraeg yn cael sylw gennym, yn amlygu’r iaith i gynulleidfa newydd.

Wrth i ni adeiladu a thyfu’r busnes gallwn ddatblygu gwasanaeth cynhwysfawr yn y Gymraeg, ond mae angen siaradwyr Saesneg a Chymraeg eu hiaith i’n cefnogi fel tanysgrifwyr.

Gallwch ddarganfod manylion ar sut i gefnogi’r fenter yma.

English

One question that is put to us on a regular basis, and justly so, is our plans for the Welsh language within our service. We are currently developing a national English language service, but it is our desire to offer a substantive service in Welsh in the future.

We have to remember that we are in the process of establishing a new business, one that is both sustainable and profitable, profits that can be reinvested in employing more journalists and expanding our services. The size of the English language market in Wales allows us to do this.

The main reason for establishing this venture is to fill the gap that currently exists in the independent national English language news sector in Wales in print and digitally. Golwg360 currently provide a Welsh medium digital news service, funded by Welsh Government. Funding is required as the current Welsh language market does not offer sufficient scale commercially. A national Welsh language newspaper, Y Cymro, is published monthly and the weekly magazine Golwg contains elements of news. BBC Cymru Fyw offers a unique digital news service in Welsh that isn’t offered by the BBC in English.

To offer parity of service in Welsh with the one we will be providing in English we will need to employ a team of dedicated staff. The service we aim to provide in the future will not be one that simply translates content from English into Welsh, it will be a comprehensive service that serves the Welsh language community at the same level as its English counterpart.

One thing that will receive the attention it deserves within our English service are matters relating to the Welsh language. These stories often go unheard in the English language media, often struggling to break out of a Welsh language media bubble. The Welsh language belongs to everyone in Wales, 60% of children who receive their education through the medium of Welsh come from English speaking households, how many of those parents currently receive news relating to the Welsh language? We will bring news about the Welsh language to a national audience.

Welsh language culture and media will receive our attention, raising awareness around the Welsh language with a new audience.

By building and growing the business we can develop a comprehensive Welsh language service, but we need English and Welsh speakers to support us as subscribers.

You can learn more about how you can support the venture here.

Liked it? Take a second to support New Media Wales on Patreon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.